Serdecznie zapraszamy mieszkańców Koła i okolic do udziału w konkursie „Cztery pory roku”.

Organizator konkursu – Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” – oczekuje fotografii przedstawiających specyfikę, urodę  i  klimat czterech pór roku.

Nagrodzone zostaną dwa komplety fotografii.

Zwycięskie fotografie będą umieszczone w kalendarzu.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia (1 komplet) prezentujące wszystkie cztery pory roku.

Daty:

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu  i fotografii obejmuje okres od 11.10.2015r. do 08.11.2015r.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni i ogłoszeni do 11.11.2015r.  

Szczegóły techniczne:

 • Zgłoszenie powinno zostać dostarczone na maila info@kkffakt.pl (w treści wiadomości prosimy wpisać Imię i Nazwisko, numer telefonu,)
 • prosimy o przesyłanie fotografii na maila (zdjęcie maksymalnie 2 MB)
 • po wyborze zwycięskich zdjęć przez jury, poprosimy o fotografie w dużej rozdzielczości, przygotowane do wydruku (format a3)

Na laureatów konkursu czekają nagrody:

■ egzemplarz kalendarza i książka o fotografii.

Szczegółowy regulamin konkursu:

A. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku”  (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” w Kole (dalej „Organizator „)
 2. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być  wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcom nagród.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs trwa w dniach od  11.10.2015r.  do  11.11.2015r.

C. Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa będzie wyłoniona przez Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” w Kole. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

Nagrodzone zostaną cztery fotografie, po jednej dla każdej pory roku.

Uczestnik konkursu może być nagrodzony za jedną fotografię.

E. Przebieg konkursu

 1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie lub posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
 2. Prace konkursowe przyjmowane są w terminie od 11.10.2015r. do 11.11.2015r.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia (1 komplet).
 4. Nadsyłając zdjęcia Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii, oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób.
 5. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem maila info@kkffakt.pl
 6. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych to 08.11.2015 r., godz. 23.59.
 7. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednakże zdjęcia nie mogą być poddane obróbce innej, niż konieczna do stworzenia końcowego obrazu jak najbardziej zbliżonego do oryginału, a w szczególności nie mogą być montażem, a żadne jego elementy nie mogą być usuwane ani dodawane w procesie postprodukcji. Organizator konkursu zastrzega sobie w przypadku wątpliwości wgląd w oryginalny nośnik zdjęcia (negatyw, pozytyw, odbitka papierowa lub plik cyfrowy).
 8. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w pełnej rozdzielczości bezzwłocznie (w terminie 3 dni) po wyłonieniu nagrodzonych prac. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody.
 9. Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i  prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji: I. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, II. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie I, powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem.
 10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na następujących platformach informacyjnych: stronie: www.kkffakt.pl; oraz na portalu społecznościowym facebook w terminie do 11.11.2015r.
 11. Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu drogą mailową, na podany w formularzy zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie, w terminie do 11.11.2015r.

F . Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs ma charakter lokalny – osoby zamieszkałe na terenie powiatu Kolskiego.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Wyniki konkursu