STATUT Kolskiego Klubu Fotograficznego “FAKT” im. prof. dr. Tadeusza Cypriana jednolity  statutu  nadany  w  dniu  18  grudnia  2007  r.  uwzględniający  zmiany  przyjęte  przez  walne  zgromadzenia w dniu 30.01.2015

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą: Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr Tadeusza  Cypriana, zwany dalej „Klubem”, posiada osobowość prawną i jest stowarzyszeniem  działającym w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego  statutu.
 2. Klub jest organizacją pożytku publicznego, który swoją działalność statutową prowadzi na  rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto  Koło. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym  i jest powołany na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków i może on być  członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu  działania.
 2. Statutowa działalność Klubu nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów  prawa działalności gospodarczej. Jest to działalność pożytku publicznego, która może być  prowadzona przez Klub jako działalność nieodpłatna i odpłatna. Działalnością nieodpłatną  pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które lub  nie pobiera wynagrodzenia. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność, za  którą Klub pobiera wynagrodzenie przeznaczone na cele pożytku publicznego.
 3. Klub współpracuje: z organizacjami samorządowymi i administracyjnymi, stowarzyszeniami społecznymi,  fundacjami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi sztuka fotograficzną; z innymi stowarzyszeniami, klubami i organizacjami o podobnym profilu działania w Polsce i  za granicą.

§ 4

Klub ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem: Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im.  prof. dr Tadeusza Cypriana, skrótu KKF „FAKT”, płaskiej pieczęci adresowej oraz własnego  znaku firmowego.

Rozdział II

Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem Klubu jest dobrowolne zrzeszanie fotografów i miłośników fotografii w zakresie  rozwijania wśród nich wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki oraz jej  popularyzowania w różnych odmianach i aspektach.

§ 6

Cele określone w § 5 Klub realizuje poprzez następujące rodzaje działalności pożytku  publicznego:

 • organizowanie wystaw autorskich, warsztatów, konkursów, szkoleń, spotkań i  prelekcji z zakresu fotografii i sztuki (PKD 94.99.Z) – jako działalność nieodpłatna;
 • organizowanie plenerów fotograficznych, popularyzujących lokalne walory  krajobrazowo – przyrodnicze i architektoniczne, w szczególności rodzimej ziemi  Wielkopolskiej (PKD 94.99.Z) – jako działalność nieodpłatna;
 • udział w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie fotografii na forum  wydarzeń kulturalno – oświatowych i artystycznych (PKD 94.99.Z) – jako działalność  nieodpłatna;
 • działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) – jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Klubu są:

 • członkowie zwyczajni
 • członkowie wspierający
 • członkowie honorowi

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej lub za granicą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie  pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele i zadania Klubu, która złożyła podpisaną  deklarację o przystąpieniu  do Klubu i została przyjęta w poczet jego członków.

§9

Osoby w wieku od 16 do 18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  mogą być członkami zwyczajnymi Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa  wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej  zdolności do czynności prawnych.

§ 10

Decyzja o przyjmowaniu i skreślaniu członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały  Zarządu. O decyzji w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Zarząd informuje pisemnie.  Informacja powinna zawierać adnotację o możliwości odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże się do  popierania celów i zadań Klubu poprzez zadeklarowaną, stałą pomoc materialną i została  przyjęta w poczet jego członków. Członek wspierający, który nie jest osoba fizyczną, działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.

§ 12

Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu, ma prawo nadać godność członka  honorowego za wybitne zasługi w dziedzinie fotografii i jej popularyzacji, obywatelom  Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zwalniając ich jednocześnie z obowiązku  płacenia statutowych składek.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • uczestniczenia w działalności Klubu
 • korzystania z pomocy urządzeń będących w dyspozycji Klubu
 • zgłaszania wniosków i postulatów do władz Klubu
 • otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu
 • biernego i czynnego wyboru do władz Klubu
 • posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań i celów Klubu
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu
 • regularnego opłacania składek  członkowskich.

§ 15

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:

 • uczestniczenia w działalności Klubu
 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków oraz posiedzeniach Zarządu z  głosem doradczym (członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego oraz  czynnego prawa wyborczego)
 • otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu
 • posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 16

Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek:

 • przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu
 • kreowania i propagowania pozytywnego wizerunku Klubu i jego osiągnięć w  dostępnym im obszarze działania.

§ 17

Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

 • dobrowolnego wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego w formie pisemnej
 • rażącego naruszenia Statutu i uchwał władz Klubu, stwierdzonego przez Zarząd większością 2/3 głosów
 • prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
 • prawomocnego wyroku sądowego, orzekającego utratę praw publicznych
 • niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
 • śmierci członka.

§ 18

Członkostwo honorowe i wspierające ustaje wskutek:

 • dobrowolnego wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego w formie pisemnej
 • rażącego naruszenia Statutu i uchwał władz Klubu, stwierdzonego przez Zarząd  większością 2/3 głosów
 • prawomocnego wyroku sądowego, orzekającego utratę praw publicznych
 • śmierci członka.

§ 19

Odwołania od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa rozpatruje Sąd Koleżeński.  Odwołania można wnosić w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji Zarządu. Rozdział IV Władze Klubu

§ 20 Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

§ 21

Uchwały podejmowane są przez wszystkie organy władz Klubu zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba, że Statut stanowi inaczej. § 22 Kadencja władz Klubu, tzn. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, trwa pięć lat.  Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród  nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 22

Sprawowane we władzach Klubu funkcje są pełnione społecznie, bez pobierania  jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu ich sprawowania.

§ 24

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz Klubu w trakcie trwania  kadencji, zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu odbycia  wyborów uzupełniających.

§ 25

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i dzieli się na:

 • zwyczajne – zwoływane raz w roku
 • nadzwyczajne – zwoływane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby  członków zwyczajnych  i honorowych z przyczyn szczególnie ważnych. Zarząd  zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie trzech  miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

§ 26

W obradach Walnego Zebrania Członków udział biorą:

 • członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym
 • członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 27

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd poprzez pisemne powiadomienie członków  przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania, podając proponowany porządek  obrad.

§ 28

Walne Zebranie Członków posiada następujące kompetencje:

 • uchwalanie Statutu Klubu oraz jego zmian
 • rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Klubu oraz  orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, od których wniesiono odwołania
 • podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu
 • wybieranie i odwoływanie w głosowaniu jawnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu  Koleżeńskiego
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ewentualnych zwolnień od płacenia  tych składek
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie wchodzących bezpośrednio w zakres  kompetencji innych organów Klubu
 • podjecie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§ 29

Przebieg Walnego Zebrania Członków:

 • Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w pierwszym terminie  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie (pół godziny później) również  zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków obecnych na zebraniu –  chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 • Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, podpisany  przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

§ 30

Zarząd W skład Zarządu wchodzi pięciu członków zwyczajnych:

Prezes (aktualnie ­ O. Głowacka)

dwóch Wiceprezesów (aktualnie ­ A. Wilk,  R.Warszewski)

Sekretarz (aktualnie ­ S. Sobecki)

Skarbnik (aktualnie ­ A. Gołębowski)

Zarząd konstytuuje się w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania Członków lub na  pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia  Walnego Zebrania Członków.

§ 31

Do zakresu czynności i obowiązków Zarządu należy:

 • realizowanie statutowych celów i zadań Klubu
 • reprezentowanie Klubu na zewnątrz wobec instytucji państwowych, samorządowych i  mediów publicznych
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, zaleceń Komisji Rewizyjnej i  orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansów
 • opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami w ramach  przewidzianych budżetem
 • przyjmowanie i skreślanie członków Klubu
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 3 Statutu

§ 32

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa przynajmniej raz na kwartał. Z posiedzeń  Zarządu sporządzane są protokoły wpisywane do księgi protokołów i podpisywane przez  Prezesa (lub Wiceprezesa) i Sekretarza.

§ 33

Komisja Rewizyjna W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków zwyczajnych:

 • Przewodniczący
 • dwóch członków Komisja rewizyjna konstytuuje się w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania Członków.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu i mają  dostęp do wszystkich dokumentów Klubu.

§ 34

Do zakresu czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Klubu, ze  szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
 • kontrolowanie działalności Zarządu i składanie stosownego sprawozdania w czasie Walnego Zebrania Członków
 • zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • występowanie do Zarządu, w uzasadnionych przypadkach, z wnioskiem o zwołanie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 35

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego stosownie do  potrzeb, przynajmniej raz w roku. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły podpisane  przez Przewodniczącego Komisji i przynajmniej jednego z jej członków.

§ 35a

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • nie mogą być członkami Zarządu klubu, ani pozostawać z nimi w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub  wynagrodzenia w wysokości nie wyżej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3  marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 36

Sąd Koleżeński W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków zwyczajnych:

 • Przewodniczący
 • dwóch członków
 • Sąd Koleżeński konstytuuje się w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania Członków.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

§ 37

Do zakresu czynności i obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:

 • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw spornych i kompetencyjnych pomiędzy członkami Klubu, powstałych w związku z działalnością w Klubie
 • rozpatrywanie przypadków naruszenia Statutu i uchwał organów Klubu
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
 • rozpatrywanie spraw natury etycznej oraz naruszania zasad współżycia społecznego  w działalności Klubu.

§ 38

Wszczęcie postępowania przed Sądem Koleżeńskim może nastąpić na wniosek każdego członka Klubu w terminie najpóźniej jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.  Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie w formie uchwały nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania. Jeżeli rozpatrywany wniosek dotyczy członka Sądu  Koleżeńskiego, to jest on na czas postępowania wyłączony z prac Sądu.

§ 39

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 • upomnienia
 • nagany
 • pozbawienia pełnionej funkcji w organach Klubu
 • zawieszenia w prawach członka na okres jednego roku
 • wykluczenia z Klubu

§ 40

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie złożone w terminie 30 dni do  Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić z  poleceniem ponownego rozpatrzenia sprawy. Od decyzji Walnego Zebrania Członków nie  przysługuje odwołanie.

Rozdział V

Majątek i zobowiązania finansowe

§ 41

Do składania deklaracji woli we wszystkich sprawach Klubu, za wyjątkiem spraw  majątkowych, o których mowa w § 44, np. zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w  imieniu Klubu, uprawnieni są: Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

§ 42

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne fundusze. Źródłem powstawania majątku Klubu są:

 • składki członkowskie
 • darowizny i dotacje
 • dochody z działalności publicznej
 • dochody z działalności gospodarczej

§ 43

Klub ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w  odpowiednich ustawach, przeznaczając osiągane dochody wyłącznie na swoja działalność  statutową.

§ 44

Do podpisywania uchwał i oświadczeń w sprawach majątkowych, które generują  zobowiązania finansowe lub zmiany w majątku Klubu, uprawnieni są Prezes i Skarbnik  działający łącznie.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 45

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej  przez 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych  Klubu. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków  Klubu z przyczyn szczególnie ważnych.

§ 46

Rozwiązanie Klubu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków, podjętej  przez 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych Klubu. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków wyznacza Komisję  Likwidacyjną, składającą się przynajmniej z trzech członków zwyczajnych Klubu, która ustala  sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu i sposobie przekazania  majątku Klubu.